• http://www.huayi-nj.com/413332/903432.html
 • http://www.huayi-nj.com/722579/158933.html
 • http://www.huayi-nj.com/393419/958251.html
 • http://www.huayi-nj.com/381920/782752.html
 • http://www.huayi-nj.com/432688/944845.html
 • http://www.huayi-nj.com/563908/1385.html
 • http://www.huayi-nj.com/899600/18632.html
 • http://www.huayi-nj.com/431168/3556.html
 • http://www.huayi-nj.com/130336/237851.html
 • http://www.huayi-nj.com/492354/55186.html
 • http://www.huayi-nj.com/775831/19666.html
 • http://www.huayi-nj.com/105322/187640.html
 • http://www.huayi-nj.com/7493/223837.html
 • http://www.huayi-nj.com/926952/850304.html
 • http://www.huayi-nj.com/938442/179241.html
 • http://www.huayi-nj.com/665685/228681.html
 • http://www.huayi-nj.com/71285/669123.html
 • http://www.huayi-nj.com/93274/88573.html
 • http://www.huayi-nj.com/70584/179560.html
 • http://www.huayi-nj.com/98276/49672.html
 • http://www.huayi-nj.com/910203/745241.html
 • http://www.huayi-nj.com/905642/57441.html
 • http://www.huayi-nj.com/183489/68360.html
 • http://www.huayi-nj.com/786806/96319.html
 • http://www.huayi-nj.com/834177/272531.html
 • http://www.huayi-nj.com/615316/694434.html
 • http://www.huayi-nj.com/97794/567465.html
 • http://www.huayi-nj.com/580672/695987.html
 • http://www.huayi-nj.com/838378/670252.html
 • http://www.huayi-nj.com/304399/26476.html
 • http://www.huayi-nj.com/466325/62354.html
 • http://www.huayi-nj.com/241261/356776.html
 • http://www.huayi-nj.com/676538/308603.html
 • http://www.huayi-nj.com/791847/548840.html
 • http://www.huayi-nj.com/491994/373149.html
 • http://www.huayi-nj.com/632494/356934.html
 • http://www.huayi-nj.com/952975/229613.html
 • http://www.huayi-nj.com/120340/94811.html
 • http://www.huayi-nj.com/726355/125742.html
 • http://www.huayi-nj.com/706440/302433.html
 • http://www.huayi-nj.com/35374/791495.html
 • http://www.huayi-nj.com/992282/147761.html
 • http://www.huayi-nj.com/821844/62801.html
 • http://www.huayi-nj.com/447858/75616.html
 • http://www.huayi-nj.com/442268/843852.html
 • http://www.huayi-nj.com/556165/313122.html
 • http://www.huayi-nj.com/361739/118130.html
 • http://www.huayi-nj.com/81259/354896.html
 • http://www.huayi-nj.com/245143/843619.html
 • http://www.huayi-nj.com/769950/973943.html
 • http://www.huayi-nj.com/690424/286417.html
 • http://www.huayi-nj.com/800215/915655.html
 • http://www.huayi-nj.com/147686/387610.html
 • http://www.huayi-nj.com/551768/824886.html
 • http://www.huayi-nj.com/488383/922501.html
 • http://www.huayi-nj.com/157177/555134.html
 • http://www.huayi-nj.com/67352/985886.html
 • http://www.huayi-nj.com/922662/39914.html
 • http://www.huayi-nj.com/757777/869773.html
 • http://www.huayi-nj.com/746802/664795.html
 • http://www.huayi-nj.com/771952/561945.html
 • http://www.huayi-nj.com/955689/390521.html
 • http://www.huayi-nj.com/975870/285311.html
 • http://www.huayi-nj.com/674214/822884.html
 • http://www.huayi-nj.com/686226/765380.html
 • http://www.huayi-nj.com/310652/261967.html
 • http://www.huayi-nj.com/120107/485616.html
 • http://www.huayi-nj.com/614956/210272.html
 • http://www.huayi-nj.com/265679/771994.html
 • http://www.huayi-nj.com/153656/909971.html
 • http://www.huayi-nj.com/323701/277214.html
 • http://www.huayi-nj.com/362543/921661.html
 • http://www.huayi-nj.com/788489/190482.html
 • http://www.huayi-nj.com/68261/317895.html
 • http://www.huayi-nj.com/736634/979469.html
 • http://www.huayi-nj.com/503648/502794.html
 • http://www.huayi-nj.com/848710/572703.html
 • http://www.huayi-nj.com/735791/137632.html
 • http://www.huayi-nj.com/737113/813750.html
 • http://www.huayi-nj.com/97114/853110.html
 • http://www.huayi-nj.com/378434/210111.html
 • http://www.huayi-nj.com/579280/980950.html
 • http://www.huayi-nj.com/208941/320865.html
 • http://www.huayi-nj.com/35722/633659.html
 • http://www.huayi-nj.com/117265/643971.html
 • http://www.huayi-nj.com/277494/195648.html
 • http://www.huayi-nj.com/345401/10272.html
 • http://www.huayi-nj.com/968702/24254.html
 • http://www.huayi-nj.com/425928/310996.html
 • http://www.huayi-nj.com/929544/406698.html
 • http://www.huayi-nj.com/712843/258481.html
 • http://www.huayi-nj.com/522223/762377.html
 • http://www.huayi-nj.com/1138/744198.html
 • http://www.huayi-nj.com/245909/324547.html
 • http://www.huayi-nj.com/37677/974556.html
 • http://www.huayi-nj.com/309296/871164.html
 • http://www.huayi-nj.com/49265/32161.html
 • http://www.huayi-nj.com/384884/940680.html
 • http://www.huayi-nj.com/117495/7158.html
 • http://www.huayi-nj.com/289434/493785.html
 • http://www.huayi-nj.com/817837/377830.html
 • http://www.huayi-nj.com/152402/264717.html
 • http://www.huayi-nj.com/782802/503312.html
 • http://www.huayi-nj.com/786484/701280.html
 • http://www.huayi-nj.com/417759/976200.html
 • http://www.huayi-nj.com/620998/538794.html
 • http://www.huayi-nj.com/606593/13367.html
 • http://www.huayi-nj.com/966470/46982.html
 • http://www.huayi-nj.com/123984/954411.html
 • http://www.huayi-nj.com/600656/357971.html
 • http://www.huayi-nj.com/71457/829730.html
 • http://www.huayi-nj.com/254632/885628.html
 • http://www.huayi-nj.com/531265/804866.html
 • http://www.huayi-nj.com/482732/594656.html
 • http://www.huayi-nj.com/249752/614906.html
 • http://www.huayi-nj.com/522187/956341.html
 • http://www.huayi-nj.com/235452/189481.html
 • http://www.huayi-nj.com/5337/129316.html
 • http://www.huayi-nj.com/759388/999417.html
 • http://www.huayi-nj.com/90085/466722.html
 • http://www.huayi-nj.com/206262/446935.html
 • http://www.huayi-nj.com/788328/903518.html
 • http://www.huayi-nj.com/127311/56418.html
 • http://www.huayi-nj.com/948133/94182.html
 • http://www.huayi-nj.com/571824/847534.html
 • http://www.huayi-nj.com/624680/703995.html
 • http://www.huayi-nj.com/71768/222317.html
 • http://www.huayi-nj.com/786648/546161.html
 • http://www.huayi-nj.com/72217/473568.html
 • http://www.huayi-nj.com/209429/41619.html
 • http://www.huayi-nj.com/94955/373948.html
 • http://www.huayi-nj.com/586609/540477.html
 • http://www.huayi-nj.com/26490/826566.html
 • http://www.huayi-nj.com/754455/672734.html
 • http://www.huayi-nj.com/82038/741872.html
 • http://www.huayi-nj.com/58114/334909.html
 • http://www.huayi-nj.com/328709/926508.html
 • http://www.huayi-nj.com/933673/285508.html
 • http://www.huayi-nj.com/24571/327261.html
 • http://www.huayi-nj.com/236972/29252.html
 • http://www.huayi-nj.com/863400/656468.html
 • http://www.huayi-nj.com/719259/32255.html
 • http://www.huayi-nj.com/945965/991445.html
 • http://www.huayi-nj.com/12998/971270.html
 • http://www.huayi-nj.com/686939/160580.html
 • http://www.huayi-nj.com/941481/57280.html
 • http://www.huayi-nj.com/289148/920341.html
 • http://www.huayi-nj.com/625681/704605.html
 • http://www.huayi-nj.com/9276/293710.html
 • http://www.huayi-nj.com/114811/906968.html
 • http://www.huayi-nj.com/656712/804902.html
 • http://www.huayi-nj.com/459160/538669.html
 • http://www.huayi-nj.com/471688/872681.html
 • http://www.huayi-nj.com/286384/85985.html
 • http://www.huayi-nj.com/698843/29437.html
 • http://www.huayi-nj.com/434165/865286.html
 • http://www.huayi-nj.com/86103/37776.html
 • http://www.huayi-nj.com/130952/81498.html
 • http://www.huayi-nj.com/493996/894992.html
 • http://www.huayi-nj.com/294869/54224.html
 • http://www.huayi-nj.com/414950/532952.html
 • http://www.huayi-nj.com/129829/175983.html
 • http://www.huayi-nj.com/16552/969193.html
 • http://www.huayi-nj.com/282857/755373.html
 • http://www.huayi-nj.com/558936/637377.html
 • http://www.huayi-nj.com/581315/177400.html
 • http://www.huayi-nj.com/776119/819756.html
 • http://www.huayi-nj.com/583317/856757.html
 • http://www.huayi-nj.com/659590/452944.html
 • http://www.huayi-nj.com/525623/38616.html
 • http://www.huayi-nj.com/891270/296430.html
 • http://www.huayi-nj.com/963306/398621.html
 • http://www.huayi-nj.com/297156/856310.html
 • http://www.huayi-nj.com/541242/620912.html
 • http://www.huayi-nj.com/97150/245948.html
 • http://www.huayi-nj.com/141880/617393.html
 • http://www.huayi-nj.com/123340/915369.html
 • http://www.huayi-nj.com/501396/97872.html
 • http://www.huayi-nj.com/906893/344764.html
 • http://www.huayi-nj.com/423643/344192.html
 • http://www.huayi-nj.com/912291/544928.html
 • http://www.huayi-nj.com/21682/100517.html
 • http://www.huayi-nj.com/931116/369822.html
 • http://www.huayi-nj.com/273135/2273.html
 • http://www.huayi-nj.com/581762/982597.html
 • http://www.huayi-nj.com/31516/466722.html
 • http://www.huayi-nj.com/537560/261911.html
 • http://www.huayi-nj.com/368907/125670.html
 • http://www.huayi-nj.com/677539/79210.html
 • http://www.huayi-nj.com/54246/782358.html
 • http://www.huayi-nj.com/127344/597304.html
 • http://www.huayi-nj.com/226443/305436.html
 • http://www.huayi-nj.com/161381/404374.html
 • http://www.huayi-nj.com/926144/236137.html
 • http://www.huayi-nj.com/349691/783523.html
 • http://www.huayi-nj.com/103231/93155.html
 • http://www.huayi-nj.com/158408/950371.html
 • http://www.huayi-nj.com/69766/23601.html
 • http://www.huayi-nj.com/307363/458520.html
 • http://www.huayi-nj.com/519578/604255.html
 • 收藏本站收藏本站在线留言在线留言网站地图网站地图关于实华关于实华诚聘英才诚聘英才

  欢迎来到合肥实华管件有限责任公司官方网站!

  实华管件专注金属对焊管件22年中石化、中石油、中海油管件定点生产企业

  全国服务热线400-8093-116

  热门关键词:集合管急弯弯头高压管件不锈钢弯头厂家U形弯管定制

  制造高端管件,追求品质卓越

  制造高端管件,追求品质卓越

  定制咨询在线留言广泛应用于各种工业管道

  • 精选优质原料,严格过程控制,坚持全检制度,确保质量可靠
  • 采用制造管件的先进工艺,产品广泛应用于石油、化工、电力等行业
  • 产品组织致密、几何尺寸准确、流线自然美观、内外表面光洁便于施工安装
  • 制造常规管件,研发非标管件,承接带料加工,满足客户需求
  • 产品价格合理,供货及时有效,售后服务完善,确保客户满意

  实华管件产品中心

  管件产品展示管件产品展示

  致力石油、化工、电力、冶金行业提供安全可靠管件

  质量管理体系完善
  完善的质量管理体系:API ISO9001证书,API Spec Q1证书,ISO9001质量管理体系认证证书,ISO14001环境管理体系认证证书,OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书,中华人民共和国特种设备制造(压力管道元件)许可证,中华人民共和国特种设备制造(压力容器)许可证,PED/AD2000证书等
  工艺技术成熟
  成熟的工艺技术:中频感应热推制造工艺、热压成形制造工艺、中频感应热弯制造工艺、热拔制制造工艺、液压冷挤制造工艺、冷推制成形制造工艺、冷弯制成形制造工艺、锻制工艺
  生产装备齐全
  齐全的生产装备:DN200、DN300、DN600、DN1200四条中频感应加热推制弯头、弯管生产线;DN50、DN200两套冷弯弯管机组;DN200、DN400两套液压冷挤三通机组;DN100、DN300、DN600三套不锈钢弯头冷推机组;DN100-DN700全封闭高压弯头制造工模;60T-3000T压力机10台套;与之配套的下料、热处理、整形、金加工、抛丸喷沙、酸洗钝化设备及齐全的工装模具
  检测设备先进
  先进的检测设备:德国斯派克全元素光谱仪1台;美国尼通手持式光谱分析仪3台;1200℃高温拉伸弯曲试验机1台;-196℃超低温冲击试验机1台。化学成分分析、弧线测厚、硬度测试、着色探伤、磁粉探伤、超声波探伤、涡流探伤、射线探伤、金相组织分析、晶间腐蚀试验、水压实验等均可在厂内进行
  管件系列齐全
  生产各种材质的热推无缝弯头、弯管、急弯弯管、异径管、三通、集合管、焊缝管件、翻边、管帽、法兰、承插管件、钛、镍、锆、铜、铝材等12个系列的管路配件,产品广泛应用于石油、化工 、电力、冶金等行业
  致力石油、电力、冶金、化工等企业提供最为安全可靠管件
  致力石油、电力、冶金、化工等企业提供最为安全可靠管件
  致力石油、电力、冶金、化工等企业提供最为安全可靠管件

  全国服务热线400-8093-116

  定制咨询在线留言

  more 实华管件应用案例

  API Spec Q1证书API Spec Q1证书
  点击查看更多 >>

  关于实华

  合肥实华管件有限责任公司

  合肥实华管件有限责任公司是一家专业生产对焊管件的企业,主要产品有:各种材质的热推无缝弯头、弯管、急弯弯管、异径管、三通、集合管、有缝弯头、翻边、管帽、法兰、承插管件、钛、镍、锆、铜、铝材等12个系列的管路配件,产品...

  查看详情 >>
  实华相册
  • 实华行政办公楼
  • 实华-镇海炼化口径1981集合管
  • 实华消防演练
  • 实华锦州316弯管
  • 实华公司外景
  • 实华-华人置业来访
  • 实华仓库一角
  • 实华车间
  • 实华安庆高压弯头
  • 实华U形弯管装车
  • 实华2014元旦晚会
  • 实华904L管件
  实华相册

  全国服务热线400-8093-116

  定制咨询 在线留言

  More 常见问题

  大发彩票是彩中最气包含,超级时时彩,分分时时彩,分分六合彩,一分时时彩,一分快三,一分赛车,三分快3,五分快3,三分赛车,五分赛车,一分六合彩,三分六合彩,五分六合彩,极速六合彩,三分时时彩,五分时时彩,极速快3,腾讯分分彩,QQ分分彩,极速分分彩,大发PK10,大发快3,大发时时彩,大发六合彩,UU快3,一分彩,一分快3,十分六合彩,三分彩,五分彩,幸运快3,百盈快3,幸运时时彩,幸运PK10,分分PK10,一分PK10,三分PK10,五分PK10,大发一分彩,大发一分时时彩,大发一分PK10,大发一分六合彩,分分PK拾,分分快三,分分28,极速3D,分分11选5,三分PK拾,三分28,五分PK拾,五分28,二分快3,百盈时时彩,二分PK拾,
  <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>